Responsive image

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน 2019