Responsive image

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปลูกป่า กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า ต้นน้ำ (ภาคเหนือ) กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ จำนวน 4 แปลง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 08 พฤษภาคม 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th