Responsive image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมฉาบผิวยางพารา แบบ Para Slurry Seal สำหรับปรับปรุงถนนป่าไม้ลูกรังให้เป็นถนนป่าไม้ลาดยาง ที่วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ หน่วยปฎิบัติงานศูนย์ปฎิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 01 มิถุนายน 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th