Responsive image

ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมฉาบผิวยางพารา แบบ Para Slurry Seal สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมถนนป่าไม้ลาดยาง 2 ชั้น ลาดทับพาราสเลอรี่ซีล กว้าง 4-6 เมตร ระยะทาง 1+130 กิโลเมตร ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 08 กุมภาพันธ์ 2021


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th