Responsive image

แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ/เจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และหน่วยงานในสังกัด
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 13 เมษายน 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th