Responsive image

กำหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติราชการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 01 มิถุนายน 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th