Responsive image

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฏรบ้านสันติสุข หมู่ 7 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ขอพระราชทานความเป็นธรรม
วันที่ลงข่าว: 8/5/2018 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th