Responsive image

20 เมษายน 2564 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

20 เมษายน 2564 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกองทุนสวัสดิการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เสมียนตราจังหวัดเชียงราย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เพื่อพิจารณาเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย การพิจารณาเงินช่วยเหลือผู้แจ้งเบาะแสการจับกุมผู้กระทำผิดจากการจุดไฟเผาป่า จำนวน 3 ราย และการพิจารณาเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไฟป่า จำนวน 1 ราย ซึ่งได้พิจารณาเงินกองทุนช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย โดยมีนายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th