Responsive image


7 กรกฎาคม 2564 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน

7 กรกฎาคม 2564 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ได้จัดกิจกรรม"ครูป่าไม้" จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านจะนู ( จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) ในเนื้อหา บทที่ 1 "ป่าไม้ของเรา" มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ จำนวน 50 คน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th