Responsive image


วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้ารับมอบเกียรติบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้ารับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดเชียงรายกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th