Responsive image


5 กรกฏาคม 2564 นายนิคม อิ่มเอิบ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย

15 กรกฏาคม 2564 นายนิคม อิ่มเอิบ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหมู่บ้านสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงรายร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจัดการขยะในชุมชนและการป้องกันการเผาขยะและเศษวัสดุทางธรรมชาติที่ส่งผลทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเข้าในพื้นที่ป่าและปัญหาภาวะหมอกควัน ในพื้นที่ของชุมชน โดยมีนายสามารถ แก้วพลิก สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สรวยร่วมพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นำชุมชน/อสม/ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่สรวย (โป่งปูเฟือง)

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th