Responsive image


19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.หัวหน้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.หัวหน้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ดำเนินการกิจกรรมแจกจ่ายกล้าไม้ผลต้นโกโก้และต้นอโวคาโด้ จำนวน 3,000 กล้าให้แก่ผู้นำและราษฎรหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการฯ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อนำไปปลูกท้องที่ตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่และตำบลป่างิ้ว จำนวน 8 หมู่บ้าน ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนรักษ์ป่าขุนลาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายโดยมีนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th