Responsive image


22 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

22 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานเปิดงาน “โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า” ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณบ้านดงนคร ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พื้นที่ 19 ไร่ จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 3,800 ต้น มีหน่วยงานในพื้นที่อำเภอพาน เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และเครือข่ายมวลชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณงาน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th