Responsive image


30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้มอบเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มอาชีพ ประจำปี 2564 โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1. กลุ่มจักสานและแปรรูปสมุนไพร บ้านป่าจั่น หมู่ 7 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2. กลุ่มการทำไม้กวาดดอกหญ้า บ้านหนอง หมู่ 14 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 3. กลุ่มกาแฟคั่วหม้อดิน 4 ชนเผ่า บ้านหนองห้า หมู่ 16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 4. กลุ่มกาแฟบ้านสามสูง หมู่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th