Responsive image


25 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

25 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม มีประเด็นพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ (ขยาย) จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา 2. พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ดงป่าเมี้ยง จังหวัดเชียงราย 3. พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์แม่ปูน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) มีผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th