Responsive image


14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) นำโดย นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จำนวน 8 แห่ง หัวหน้าวนอุทยาน จำนวน 17 แห่ง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดการประชุม เพื่อรับมอบนโยบายจากนายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอ VTR ภารกิจและผลงานที่ผ่านมา, มีการแนะนำหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเตรียมความพร้อมช่วงไฟป่าประจำปี โดยมีนายปรีชา ทองเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นผู้แจ้ง ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้เน้นย้ำในภารกิจหน้าที่ของงานด้านอุทยานแห่งชาติ และการบูรณาการงานให้เหมาะสม

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th