Responsive image

2 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 02 มกราคม 2020

2 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ พื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสถานการณ์ โดยมี นายณรงค์ โรจนโสทร รอง ผวจ.ชร นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รอง ผวจ.ชร. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอเชียงแสน นายอำเภอแม่จัน พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่ดังกล่าว ร่วมให้การต้อนรับ และในการนี้ นาย กมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ยอดมาลี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายธนพงษ์ชัยวิทย์ ศรีเจริญ หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวก-ป่าโซ ร่วมให้การต้อนรับและติดตามคณะฯ จนเสร็จสิ้นภารกิจตามกำหนดการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th