Responsive image

6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 06 มกราคม 2020

6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จัดประชุมผลการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง โดยมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กพร.อส.) นายจิรัฐฏ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และประชุมติดตามแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการตลอดจนปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น โดยมีนายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้า กพร.อส. เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม