Responsive image

6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 06 มกราคม 2020

6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จัดประชุมผลการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง โดยมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กพร.อส.) นายจิรัฐฏ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และประชุมติดตามแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการตลอดจนปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น โดยมีนายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้า กพร.อส. เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th