Responsive image

9 มกราคม 2563 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 09 มกราคม 2020

9 มกราคม 2563 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จัดประชุมเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตาม พรบ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมเทวะอช ดอยภูนาง 2 ครั้ง ครั้งที่1/63 ผู้เข้าประชุมราษฎร ม.6 บ.บ่อเบี้ย,ม.10บ.บ่อต้นสัก ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา,ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการ หมู่บ้าน,ผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/63 ผู้เข้าประชุมราษฎร ม.9 บ.นาบัว,ม.13 บ.ห้วยก้างปลา ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา,ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ เช่น • ประชาสัมพันธ์ พรบ.อช.พ.ศ.2562 • รับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม การดำเนินการ ตาม ม.18 กำหนดเขตการจัดการ ม.64 การสำรวจการถือครอง,จนท ส่วนฟื้นฟูฯร่วมประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ม.65 การสำรวจทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้ ม.25 การกำจัดวัชพืชและเชื้อเพลิงในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ เช่น พื้นที่ถือครอง

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th