Responsive image

10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 10 มกราคม 2020

10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เวียงป่าเป้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ.แม่ตะละ ม.7และบ.ปางมะขามป้อม ม.8 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยหลวง บ.แม่ตะละ ม.7 และบ.ปางมะขามป้อม ม.8 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจการครอบครองที่ดินของราษฎรตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านปางมะขามป้อม ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th