Responsive image

19 มิถุนายน 2563 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 19 มิถุนายน 2020

19 มิถุนายน 2563 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทะลี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม ได้ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม บ้านอิงโค้ง บ้านใหม่ บ้านสันป่าสัก บ้านกาดถีเหนือ บ้านสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา รวม 5 เครือข่ายปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประสานการปฏิบัติ ความช่วยเหลือของทางราชการ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและมึแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างและขยายเครือข่ายกับชุมชนอื่นข้างเคียง

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th