Responsive image

25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยนายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2020

25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยนายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง นางจันทร์ฉาย วงศ์แก่นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นายสุเทพ สารคำ กำนันตำบลแม่เย็นและคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับอำเภอพาน ร่วมซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเพื่อตรวจสอบมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว่รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกปูแกง) ตำบลแม่เย็น อำภอพาน จังหวัดเชียงราย หน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ ดล.1 (วังแก้ว) เวลา 10.00 น. นายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอวังเหนือพร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ พรมจักร์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง นายพนม เจนจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว นายเติมศักดิ์ เกิดกูล กำนันตำบลวังแก้วและคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับอำเภอวังเหนือ ร่วมซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเพื่อตรวจสอบมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว่รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกวังแก้ว) ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง หน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ ดล.6 (จำปาทอง) เวลา 10.00 น. นายนาวิน สุธรรมเป็ง ปลัดอำเภอเมืองพะเยา (แทน) นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยนายชัยวสันต์ เนตรดำรง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง นายสุรเดช เมืองมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ คณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับอำเภอเมืองพะเยา ร่วมซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเพื่อตรวจสอบมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว่รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกจำปาทอง) ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th