Responsive image

29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 29 มิถุนายน 2020

29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน และหัวหน้าหน่วยราชการต่างๆ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้นำเสนอในเรื่องที่เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "มาตรการความพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ" ตามหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/ว 1795 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจความพร้อมของอุทยานแห่งชาติ ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่จะเปิดการท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th