Responsive image

21 กรกฎาคม 2563 นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 21 กรกฎาคม 2020

21 กรกฎาคม 2563 นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชุมชน/องค์กร รสทป.ดีเด่น พื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2563 ในนามคณะกรรมการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับตัวแทนจากกองทัพภาคที่ 3, กรมป่าไม้, บริษัท ปตท.(มหาชนจำกัด) ได้ติดตามประเมินผลการปฎิบัติภารกิจขององค์กร 2 องค์กรดังนี้ - เวลา 13.00 น. รับฟังการเสนอผลการปฏิบัติภารกิจขององค์กร รสทป.ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านลุงปินตา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา - เวลา 16.00 น. รับฟังการเสนอผลการปฏิบัติภารกิจขององค์กร รสทป.ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ณ วัดพระธาตุยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th