Responsive image

5 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 05 ตุลาคม 2020

5 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รณรงค์ป้องกันไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของไฟป่าและหมอกควันไฟ พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงรายให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป ณ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th