Responsive image

22 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2020

22 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พบปะ ร.อ.พูนสิทธิ์ บุรพรัตน์ ผบ.ร้อย ม.2 ฉก.ม.3/จุดตรวจเฝ้าระวังผาขาว ร้อย ม.2 ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง ประสานขอความร่วมมือและหาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่เขตติดต่อแนวชายแดนไทย-เมียนมา พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th