Responsive image

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2019