Responsive image

พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่อนุรักษ์ (เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทับพญาลอ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th