ผู้อำนวยการ
ส่วนอำนวยการ

นายสมเกียรติ ปูกา
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

        มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนอำนวยการ ดังต่อไปนี้

       1. ปฏิบัติงานช่วยอำนวยการประสานราชการ และงานเลขานุการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

       2. ปฏิบัติงานด้านจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

       3. ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

       4. ปฏิบัติงานด้านงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

       5. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเบิกจ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

       6. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์และงานนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักบริหาร
           พื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)ตามแบบรายงานที่กำหนด

       7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

       8. ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารทุกรูปแบบ

       9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

       10. ปฏิบัติงานอื่นๆที่มิได้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานใดในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

       11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

       12. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังประจำส่วน
   1. ข้าราชการ
   2. ลูกจ้างประจำ
   3. พนักงานราชการ
   4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
14 คน
15  คน
14 คน
11 คน
โครงสร้างในการบริหารงานของส่วนอำนวยการ

        ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่ 15 (เชียงราย) ที่ 309 / 2557 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเอกชนปฏิบัติราชการส่วนอำนวยการได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น

       1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

       2. ฝ่ายพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ

       3. ฝ่ายแผนงานและติดตามผล

       4. ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์