หัวหน้าศูนย์ GIS

นายจีระศักดิ์ แสนขัติ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ภูมิสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

                   ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ ทส 0906.401/14410 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
       ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ดังนี้

       1. รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศระดับภูมิภาค ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และระบบงานตามภารกิจ

       2. จัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล คำอธิบายข้อมูล (Metadata) พัฒนาต้นแบบสารสนเทศระดับพื้นที่ และจัดทำคู่มือการดำเนินงานระดับพื้นที่

       3. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการเตือนภัยพิบัติและสถิติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์

       4. ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านพื้นที่ป่าอนุรักษ์สู่หน่วยงานทุกระดับในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์

       5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังประจำส่วน
   1. ข้าราชการ
   2. ลูกจ้างประจำ
   3. พนักงานราชการ
   4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
2 คน
-  คน
1 คน
4 คน