Card image cap
นายจีระศักดิ์ แสนขัติ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ ทส 0906.401/14410 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศระดับภูมิภาค ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และระบบงานตามภารกิจ

2. จัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล คำอธิบายข้อมูล (Metadata) พัฒนาต้นแบบสารสนเทศระดับพื้นที่ และจัดทำคู่มือการดำเนินงานระดับพื้นที่

3. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการเตือนภัยพิบัติและสถิติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์

4. ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านพื้นที่ป่าอนุรักษ์สู่หน่วยงานทุกระดับในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 2 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 3 คน