ผู้อำนวยการ
ส่วนจัดการต้นน้ำ

นายพรเทพ ศิระวงษ์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

              คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 712 / 2555 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและให้ข้าราชการ และพนักงาน ปฏิบัติงาน
       ประจำส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ดังนี้้

       1. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการน้ำ ระหว่าง หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

       2. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานและประสาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์จัดการต้นน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ

       3. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแก่หน่วยจัดการต้นน้ำ

       4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังประจำส่วน
   1. ข้าราชการ
   2. ลูกจ้างประจำ
   3. พนักงานราชการ
   4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
25    คน
11    คน
44    คน
199  คน
โครงสร้างการบริหารงานของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

                      ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 361 / 2553 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและให้ข้าราชการและ พนักงานปฏิบัติ
       งานประจำส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น

       1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

       2. ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 1 จังหวัดเชียงราย

       3. ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2 จังหวัดเชียงราย์

รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ

แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนจัดการต้นน้ำ