หัวหน้า
กลุ่มงานกฎหมาย

นายปรีชา เอี่ยมศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ

                    คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 952/2548 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
     กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการป่าไม้ พิจารณาวินิจฉัย ตอบปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา งานคดี
     ปกครอง และงานคดี อื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่
     ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังประจำส่วน
   1. ข้าราชการ
   2. ลูกจ้างประจำ
   3. พนักงานราชการ
   4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
2    คน
-     คน
2    คน
-     คน
โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มงานกฎหมาย

        ได้แบ่งโครงการในการบริหางงานออกเป็น

             1. ฝ่ายกฎหมายฝ่ายสืบสวนสอบสวนฝ่ายคดี

             2. งานบริหารทั่วไป