Card image cap
นายบุญธรรม สมาธิ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 361 /2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยกำหนดกรอบงานและอำนาจหน้าที่ดังนี้้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับป่าไม้

2. ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัย ตอบปัญหาข้อกฎหมาย และระเบียบของราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางเพ่งและทางอาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

4. ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 3 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 2 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน - คน

โครงสร้างในการบริหารงานของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายกฎหมาย

3. ฝ่ายสืบสวนสอบสวน

4. ฝ่ายคดี