ผู้อำนวยการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ

นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์
ผู้อำนวยการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

       1. อนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

       2. ศึกษาวิจัยทางด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพ

       3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

       4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

       5. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำ แผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติระหว่าง หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

       6. ควบคุม ติดตามการการดำเนินและประสาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานบริหารของอุทยานแห่งชาติและ วนอุทยานในสังกัด

อัตรากำลังประจำส่วน
   1. ข้าราชการ
   2. ลูกจ้างประจำ
   3. พนักงานราชการ
   4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
23    คน
27    คน
239  คน
432  คน
โครงสร้างการบริหารงานของส่วนอุทยานแห่งชาติ

                      ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 134 / 2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและให้ข้าราชการ และพนักงาน
       ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น

       1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

       2. ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

       3. ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย

       4. ฝ่ายวิชาการ

       5. ฝ่ายศึกษาวิจัย และพัฒนา อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ (อุทยานแห่งชาติ)

รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ (วนอุทยาน)

แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนอุทยานแห่งชาติ (อุทยานแห่งชาติ)

แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนอุทยานแห่งชาติ (วนอุทยาน)