ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร

นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ

                      ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 364/2556 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556เรื่อง ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำ
       ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ซึ่งส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรมีหน้าที่รับผิดชอบ คือ

       1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ประสานงาน ด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

       2. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง

       3. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

       4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังประจำส่วน
   1. ข้าราชการ
   2. ลูกจ้างประจำ
   3. พนักงานราชการ
   4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
9   คน
19 คน
19 คน
7   คน
โครงสร้างในการบริหารงานของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

                      ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 364/2556 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำ
       ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานของส่วนฯ ดังนี้

       1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

       2. ฝ่ายป้องกันทรัพยากร

       3. ฝ่ายคดีและของกลาง

       4. สายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

พื้นที่รับผิดชอบ