ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

นายชาคริต อุตรพงศ์
ผู้อำนวยกาส่วนฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ

        สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้มีคำสั่ง ที่ 239 / 2556 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ดังนี้้

       1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลและประสานงานด้านการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์

       2. ศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติงาน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์

       3. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

       4. ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้การผลิตกล้าไม้และการปลูกป่า

       5. ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

       6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังประจำส่วน
   1. ข้าราชการ
   2. ลูกจ้างประจำ
   3. พนักงานราชการ
   4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
20  คน
10  คน
8    คน
17  คน
โครงสร้างการบริหารงานของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

                      ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 689 / 2555 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ได้โครงสร้าง
       ในการบริหารงานออกเป็น

       1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

       2. ฝ่ายฟื้นฟูป่า

       3. ฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

       4. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

       5. ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน

       6. โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์