ผู้อำนวยการส่วนประสาน
โครงการพระราชดำริ
และกิจการพิเศษ

นายนรินทร์ ประทวนชัย
ผู้อำนวยการส่วนประสาน
โครงการพระราชดำริ
และกิจการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้้

       1. กำหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานโครงการตาม พระราชดำริ

       2. ศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติงาน เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใน พื้นที่อนุรักษ์ และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์

       3. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

       4. ปฏิบัติงานตามแผนงานตามพระราชดำริ

       5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริของหน่วยงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ

       6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

อัตรากำลังประจำส่วน
   1. ข้าราชการ
   2. ลูกจ้างประจำ
   3. พนักงานราชการ
   4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
21    คน
4      คน
16    คน
98    คน
โครงสร้างการบริหารงานของส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

                      ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 748 / 2555 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเอกชนฯ
       ปฏิบัติส่วนราชการสังกัดส่วนประสานงาน โครงการพระราชดำริ ได้แบ่งการบริหารงานของกลุ่ม ออกเป็น

       1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

       2. ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม

       3. ฝ่ายสนับสนุนและกิจกรรมพิเศษ

รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ