Card image cap
นายสมเกียรติ ยอดมาลี
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานโครงการตาม พระราชดำริ

2. ศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติงาน เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใน พื้นที่อนุรักษ์ และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์

3. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

4. ปฏิบัติงานตามแผนงานตามพระราชดำริ

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริของหน่วยงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 23 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 16 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 117 คน

โครงสร้างในการบริหารงานของส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 748 / 2555 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเอกชนฯ ปฏิบัติส่วนราชการสังกัดส่วนประสานงาน โครงการพระราชดำริ ได้แบ่งการบริหารงานของกลุ่ม ออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ

3. ฝ่ายวิชาการ

4. ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ


รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ