หัวหน้า
กลุ่มงานวิชาการ

นายอรรครินทร์ เขียวสะอาด
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

              ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 725 /2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการ
       ตามกรอบโครงสร้างและ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกำหนดกรอบงานและอำนาจหน้าที่ดังนี้้

       1. ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิชาการและการจัดการด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ และวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

       2. สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลอง ทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ

       3. เผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้

       4. สำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามในกลุ่มแปลงตัวอย่าง และนำเข้าข้อมูลที่ได้รับจากแบบบันทึก เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้

อัตรากำลังประจำส่วน
   1. ข้าราชการ
   2. ลูกจ้างประจำ
   3. พนักงานราชการ
   4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
5    คน
1    คน
1    คน
13  คน
โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มงานวิชาการ

          ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 352 / 2553 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ได้แบ่งโครงการในการบริหารงานออกเป็น

                 1. ฝ่ายอำนวยการ

                 2. ฝ่ายหน่วยจัดการป่าไม้

                 3. ฝ่ายวิจัยและสำรวจความหลากหลานทางชีวภาพ

รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนกลุ่มงานวิชาการ

แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนกลุ่มงานวิชาการ