ผู้อำนวยการส่วนควบคุม
และปฏิบัติการไฟป่า

นายปรีชา ทองคำเอี่ยม
ผู้อำนวยการส่วนควบคุม
และปฏิบัติการไฟป่า
หน้าที่ความรับผิดชอบ

                      คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 706/2555 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วน
       ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ดังนี้

       1. กำหนดแผนปฏิบัติการ การกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการควบคุม ไฟป่า

       2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ และเทคนิคด้านการจัดการและควบคุมไฟป่า

       3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

       4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังประจำส่วน
   1. ข้าราชการ
   2. ลูกจ้างประจำ
   3. พนักงานราชการ
   4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน
   รวม
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
12   คน
6     คน
61   คน
247 คน
326 คน
โครงสร้างในการบริหารงานของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

                      ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 706/2555 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติงาน
       ประจำส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น

       1. ฝ่ายอำนวยการ

       2. ฝ่ายปฏิบัติการ

       3. ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า