ผู้อำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายอานุภาพ มะลิวัลย์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
หน้าที่ความรับผิดชอบ

        หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้

       1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่ได้รับ

       2. ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า

       3. ปฏิบัติงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า

       4. ประสานงานและร่วมกับหน่วยงานอื่นปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

       5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังประจำส่วน
   1. ข้าราชการ
   2. ลูกจ้างประจำ
   3. พนักงานราชการ
   4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
12    คน
8      คน
86    คน
190  คน
โครงสร้างการบริหารงานของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

                      ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 700 / 2555 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้แบ่งโครงสร้าง
       ในการบริหารงานออกเป็น

       1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

       2. ฝ่ายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

       3. ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า