Untitled Document
 
Untitled Document
Main Menu
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน
 

Untitled Document
       
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
       
           ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 725 /2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการตามกรอบโครงสร้างและ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โดยกำหนดกรอบงานและอำนาจหน้าที่ดังนี้

                 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการและการจัดการด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ระบบนิเวศวิทยาป่าไม้
                     และวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

                 2. สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลอง
                     ทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ

                 3. เผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้
                     สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 4. สำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามในกลุ่มแปลงตัวอย่าง และนำเข้าข้อมูลที่ได้รับจากแบบบันทึก
                     เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้

 
       
       
 

อัตรากำลัง

 
       
 
1. ข้าราชการ จำนวน     5 คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน     1 คน
3. พนักงานราชการ จำนวน     1 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน   13 คน
 
       
       
       
       
       
       
Untitled Document