Untitled Document
 
Untitled Document
Main Menu
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Untitled Document
       
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
       
           ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ ทส 0906.401/14410 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555
เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)
โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ดังนี้

                 1. รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศระดับภูมิภาค ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
                     สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และระบบงานตามภารกิจ

                 2. จัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล คำอธิบายข้อมูล (Metadata) พัฒนาต้นแบบสารสนเทศ
                     ระดับพื้นที่ และจัดทำคู่มือการดำเนินงานระดับพื้นที่

                 3. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการเตือน
                     ภัยพิบัติและสถิติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์

                 4. ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านพื้นที่ป่าอนุรักษ์สู่หน่วยงานทุกระดับในพื้นที่
                     รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์

                 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
       
       
 

อัตรากำลัง

 
       
 
1. ข้าราชการ จำนวน     2 คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน     - คน
3. พนักงานราชการ จำนวน     1 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน     4 คน
 
       
       
       
       
       
       
Untitled Document