Untitled Document
 
Untitled Document
Main Menu
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
 

Untitled Document
       
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
       
           คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 952/2548 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการป่าไม้ พิจารณา
วินิจฉัย ตอบปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งและทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดี อื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย) ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 
       
       
 

อัตรากำลัง

 
       
 
1. ข้าราชการ จำนวน     2 คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน     - คน
3. พนักงานราชการ จำนวน     2 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน     - คน
 
       
       
       
       
       
       
Untitled Document