Untitled Document
 
Untitled Document
Main Menu
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงาน
         (อุทยานแห่งชาติ)
รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงาน
            (วนอุทยาน)
แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน
         (อุทยานแห่งชาติ)
แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน
            (วนอุทยาน)
ข่าวกิจกรรมหน่วยงานในสังกัด
 

Untitled Document
       
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
       
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้

                 1. อนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

                 2. ศึกษาวิจัยทางด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพ

                 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                 4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

                 5. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำ แผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติระหว่าง
                     หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

                 6. ควบคุม ติดตามการการดำเนินและประสาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานบริหารของอุทยานแห่งชาติ
                     และวนอุทยานในสังกัด

 
       
       
 

อัตรากำลัง

 
       
 
1. ข้าราชการ จำนวน   23 คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน   27 คน
3. พนักงานราชการ จำนวน 239 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 432 คน
 
       
       
       
       
       
       
Untitled Document