Untitled Document
 
Untitled Document
Main Menu
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
พื้นที่รับผิดชอบ
 

Untitled Document
       
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
       
 

         ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 364/2556 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เรื่อง ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ซึ่งส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรมีหน้าที่รับผิดชอบ คือ

         1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ประสานงาน ด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

         2. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง

         3. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

         4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 
       
       
 

อัตรากำลัง

 
       
 
1. ข้าราชการ จำนวน   9 คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 19 คน
3. พนักงานราชการ จำนวน 19 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน   7 คน
 
       
       
       
       
       
       
Untitled Document