Untitled Document
 
Untitled Document
Main Menu
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน
 

Untitled Document
       
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
       
           สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้มีคำสั่ง ที่ 239 / 2556 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ดังนี้

        1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลและประสานงานด้านการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศ
            ในพื้นที่อนุรักษ์

        2. ศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติงาน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
            ในพื้นที่อนุรักษ์

        3. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
            ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

        4. ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้การผลิตกล้าไม้
            และการปลูกป่า

        5. ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ของหน่วยงานที่
            อยู่ในความรับผิดชอบ

        6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
       
       
 

อัตรากำลัง

 
       
 
1. ข้าราชการ จำนวน 20 คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน
3. พนักงานราชการ จำนวน   8 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 17 คน
 
       
       
       
       
       
       
Untitled Document