Untitled Document
 
Untitled Document
Main Menu
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน
 

Untitled Document
       
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
       
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                 1. กำหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานโครงการตาม พระราชดำริ

                 2. ศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติงาน เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใน
                     พื้นที่อนุรักษ์ และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์

                 3. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
                     ของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

                 4. ปฏิบัติงานตามแผนงานตามพระราชดำริ

                 5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริของหน่วยงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ

                 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

 
       
       
 

อัตรากำลัง

 
       
 
1. ข้าราชการ จำนวน   21 คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน     4 คน
3. พนักงานราชการ จำนวน   16 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน   98 คน
 
       
       
       
       
       
       
Untitled Document