Untitled Document
 
Untitled Document
Main Menu
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน
 

Untitled Document
       
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
       
           คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 712 / 2555 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและให้ข้าราชการ และพนักงาน ปฏิบัติงานประจำส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ดังนี้

                1. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการน้ำ ระหว่าง หน่วยงานส่วนกลาง
                    กับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

                2. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานและประสาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์จัดการต้นน้ำ
                   ในพื้นที่รับผิดชอบ

                3. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแก่หน่วยจัดการต้นน้ำ

                4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
       
       
 

อัตรากำลัง

 
       
 
1. ข้าราชการ จำนวน   25 คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน   11 คน
3. พนักงานราชการ จำนวน   44 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 199 คน
 
       
       
       
       
       
       
Untitled Document