Untitled Document
 
Untitled Document
Main Menu
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน
 

Untitled Document
       
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
       
          คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 706/2555 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555
เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ดังนี้

        1. กำหนดแผนปฏิบัติการ การกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการควบคุม ไฟป่า

        2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ และเทคนิคด้านการจัดการและควบคุมไฟป่า

        3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

        4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
       
       
 

อัตรากำลัง

 
       
 
1. ข้าราชการ จำนวน   10 คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน     4 คน
3. พนักงานราชการ จำนวน   56 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 191 คน
 
       
       
       
       
       
       
Untitled Document