Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภากาแฟ แผนที่สำนักงาน เว็บบอร์ด ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Untitled Document

 
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์ วันที่ 26/02/2561
ผู้เข้าชมวันนี้ = 75
UIP ไม่ซ้ำกัน = 30 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนนี้ = 17109
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนที่แล้ว = 20203
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีนี้ = 37312
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีที่แล้ว = 493389
ผู้เข้าชมทั้งหมด = 699529
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 

               สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2495 โดยใช้ชื่อว่า “ที่ทำการป่าไม้เขตเชียงราย” สังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร นายเฉลียว จันวิทย์ เป็นเจ้าพนักงานป่าไม้เขตคนแรก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495-2502 ต่อมาเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อเรียกหน่วยงานเป็น “สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย”

              ปี พ.ศ. 2545 มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 103 ก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 “สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย” เปลี่ยนเป็น “สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 15” (สน.บจอ. 15)

              ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 26 ก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15” (ส.บอ.ที่ 15) พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมจังหวัดเชียงรายและพะเยา  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 11,073,520.72  ไร่   หรือเท่ากับ 17,717.63 ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่อยู่ใน
จังหวัดเชียงราย 7,235,975.26 ไร่ (11,577.56 ตารางกิโลเมตร) และมีพื้นที่อยู่ในจังหวัดพะเยา 3,837,545.46 ไร่ (6,140.07 ตารางกิโลเมตร)ที่ทำการป่าไม้เขตเชียงราย พ.ศ. 2495-2502


ปัจจุบัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (National Park, Wildlife and Plant Conservation Department) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนบริหารจัดการในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้ และการจัดการพื้นที่ป่าไม้-อนุรักษ์ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ
งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร งานจัดการไฟป่า งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์ งานควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และงานตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร-ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์


4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

1.นายเฉลียว      จันวิทย์  
 พ.ศ. 2495 – 2502
2.นายประสิทธิ์  ทัดเทียมรมย์
พ.ศ. 2502 – 2503
3.นายไพโรจน์     อดิศรประเสริฐ
พ.ศ. 2503 – 2504
4.นายจำลอง       มกรมณี
 พ.ศ. 2504 – 2505
5.นายประสิทธิ์   อุเทนสุต
พ.ศ. 2505 – 2508
6.นายจำลอง      มกรมณี
พ.ศ. 2508 – 2509
7.นายเผด็จ       ขจรอำไพสุข
พ.ศ. 2509 – 2510
8.นายเอื้อน      สุวรรณทัต 
พ.ศ. 2510 – 2517
9.นายประเสริฐ    อยู่สำราญ
พ.ศ. 2517 – 2519
10.นายจำลอง      มกรมณี  
พ.ศ. 2519 – 2520
11.นายพร้อม       พนัสธาดา 
พ.ศ. 2520 – 2521

12.นายบุญส่ง       สรรพศรี  
พ.ศ. 2521 – 2522

13.นายประชา      กาญจนพันธุ์ 
พ.ศ. 2522 – 2523
14.นายมณเฑียร   สุทธสุภา
พ.ศ. 2523 – 2525
15.นายณรงค์       กฤตานุกูลย์
พ.ศ. 2525 – 2526
16.นายมณเฑียร   สุทธสุภา
พ.ศ. 2526 – 2528
17.นายโกษิต       พานิชชาติ  
พ.ศ. 2528 – 2529
18. นายปลื้ม         อาทรธุระสุข
พ.ศ. 2529 – 2532
19.นายสิทธิชัย    อึ้งภากรณ์
พ.ศ. 2532 – 2536
20.นายฉัตรชัย    รัตโนภาส
พ.ศ. 2536 – 2538
21.นายไพโรจน์   พันธุ์ภักดี
พ.ศ. 2538 – 2542
22.นายดำรงค์     พิเดช   
พ.ศ. 2542 – 2546
23.นายชัยรัตน์    ชยามฤต
พ.ศ. 2546 – 2548
24.นายสุวิทย์      รัตนมณี   
พ.ศ. 2548 -   มกราคม 2550
 

25. นายวิทูร     เริ่มวิรัตน์
มกราคม 2550 - กันยายน 2551

 

26. นายวรวิทย์    เชื้อสุวรรณ
พฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2553

     

 

27. นายวินิจ     ภู่เนาวรัตน์
ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

 

28. นายอมร  ต่อเจริญ
ตุลาคม 2554 - เมษายน 2555

     
 
29. นายอดิศร นุชดำรงค์
พฤษภาคม 2555 - กันยายน 2555
 

30. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์
ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

 
 
Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961
จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ