คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)  พ.ศ. 2554
ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม 2553 (แบบ 3)
ตัวอย่าง บัญชีขอกันเงินสำหรับเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างหนึ่งขั้น วันที่ 1 ตุลาคม 2553 (แบบ 2)
ตารางเปรียบเทียบชื่อตำแหน่งและระดับตามระบบใหม่กับชื่อตำแหน่งและชั้นตามระบบเดิม
  บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
 
 
  โครงการประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานผลผลิต/โครงการฯ ของ อส.
                 DNP2 Executive Summary Report
                 DNP2 Final Report - Part 1
                 DNP2 Final Report - Part 2
                 Landscape Page - Executive Summary
                 Landscape Page - Part 1
                 Landscape Page - Part 2
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1  
  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15  
  คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)  
  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
  แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล